Salīdzināt īpašumus

Salīdzināt
Var salīdzināt tikai 4 īpašumus, jebkurš pievienots jauns īpašums aizstās pirmo no salīdzināšanas.